در حال بارگذاری ...

  بیست و نهمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بیست و نهمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیر دفتر و مدیران معاونت های مختلف در روز دوشنبه مورخ 1400/09/08، ساعت 30/10 الی 30/11، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه پیشنهادات بنیاد نخبگان استان سمنان در خصوص طرح برش استانی در راستای اجرای بند ث ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت.

ضمناً در خصوص تعامل با سازمان های تبلیغات اسلامی، برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین در خصوص انجام پروژه‌ای مطالعاتی مبنی بر میزان اثربخشی اجرای قانون بند ث ماده 64 در دستگاه های اجرایی کشور نیز بحث و تبادل نظر گردید.
نظرات کاربران