در حال بارگذاری ...

سی و امین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و امین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیر دفتر و مدیران معاونت های مختلف بنیاد  در روز دوشنبه مورخ 1400/09/15، ساعت 10:30 الی 11:30، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص موضوعات و محتوای قابل ارائه برای جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی بحث و تبادل نظر شد.

ضمناً در خصوص برگزاری و دستور جلسه اولین جلسه شورای اجرایی سازی سند مبنی بر دعوت از افراد صاحبنظر، ارائه فعالیت‌های گذشته تاکنون شورای مذکور و همچنین پیشنهادات مربوط به برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری شد. 
نظرات کاربران